REGULAMIN III RUNda KAMPINOS

16.04.2023

 

I. Cel imprezy

 1.  Popularyzacja marszów i marszobiegów jako najbardziej naturalnych form ruchu, dostępnych dla każdego. Integracja środowisk biegowych, piechurów i nordic walking.
 2. Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia, promocja profilaktyki prozdrowotnej oraz ruchu jako najlepszej formy dbania o zdrowie.
 3. Okazja do sprawdzenia się przed sezonem startowym w koleżeńskiej atmosferze, bez rywalizacji sportowej.
 4. Budowanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej wśród uczestników imprezy, organizacja imprezy sportowej zgodnie z zasadami poszanowania środowiska naturalnego poprzez maksymalną redukcję materiałów wykonanych z tworzyw sztucznych, w szczególności opakowań jednorazowych.

Tworzenie inicjatywy sportowej zachęcającej do poznawania najbliższej okolicy i rekreacji na terenie Mazowsza.

 

II. Organizator

Organizatorem imprezy rekreacyjnej RUNda Kampinos jest Be Alive, ul. Blaszana 1 /113, 03-703 Warszawa

www.bealive.pl, e-mail:bealive@bealive.pl

 

III. Miejsce, termin i dystans imprezy

Start RUNdy Kampinos znajduje się na terenie Parku Rozrywki Julinek

Julinek 1, 05-084 Leszno k/Warszawy

16 kwietnia 202 (niedziela)

Limit uczestników: 400 łącznie ( nordic walking i marsz)

Dystanse:

–2 RUNdy po KAMPINOSKIM PARKU NARODOWYM –ok. 42 km,marsz/marszobieg limit czasu 8:00-20:00

-1 RUNda po KAMPINOSKIM PARKU NARODOWYM –ok. 21 km,marsz/marszobieg , istnieje możliwość zakończenia rajdu po pierwszej RUNdzie, co również uprawnia do otrzymania medalu.

 

IV. Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz rejestracyjny umieszczony w zakładce Rejestracja lub na stroniewww.dostartu.pl.
 2. Odbiór pakietów startowych -w dniu imprezy 7:30-11:00.

 

V. Program imprezy

16 kwietnia 2023 r. –niedziela

7:30 -11:00  Odbiór pakietów startowych  z Punktu Odbioru Pakietów

8:30 -11:00Zapisy nowych uczestników -w przypadku nie wypełnienia listy startujących

8:00, 8:15 -Start I i II Fali uczestników

8:30 i 8:45-Start II i III Fali uczestników

9:00 i 9:15 -Start III i IV Fali uczestników, sugerowany czas startu Nordic Walking

9:30 i 9:45 -Start V i VI Fali uczestników,

10:00 i 10:15 -Start VII i VIII Fali uczestników

10:30 i 10:45-Start  IX i X Fali uczestników

11:00 -Start XI Fali uczestników

Uczestnik sam wybiera godzinę startu, dostosowując ją do swoich możliwości dotarcia na miejsce. W przypadku zbyt licznej grupy w danej fali startowej, może zdecydować o podzieleniu jej na dwie mniejsze.

18:00-Oficjalne zakończenie imprezy, zamknięcie tras.

 

VI. Udział w imprezie

W RUNda KAMPINOS mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 rok życia. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia przy odbiorze pakietu zgody rodzica lub opiekuna na start.
Warunkiem startu jest rejestracja online,  uiszczenie opłaty startowej, a także odebranie numeru startowego.

Impreza odbywają się bez rywalizacji sportowej, tym samym bez pomiaru czasu.

Uczestnicy zapisują się na jeden dystans i na miejscu decydują czy pokonują 1 lub 2 RUNdy. Wszyscy uczestnicy, którzy otrzymają pieczątkę z Punktu Kontrolnego z co najmniej jednej RUNdy , otrzymają na mecie pamiątkowy medal.

 

VII. Opłaty startowe

 1. Rejestracja on line do dnia 31.03.2021–60-zł
  2. Rejestracja on line po 31.03.2023 do dnia 14.04.2023–75 zł
  3. Opcje dodatkowe : koszulka okolicznościowa biegu dorosłych –25 zł / przy rejestracji razem z biegiem. Zakup bez rejestracji do biegu –30 zł.

Opłaty za zapisy indywidualne można wykonać jedynie za pomocą płatności on-line, dostępnych po zapisaniu się na zawody przez stronęwww. W Biurze Zawodów płatność przyjmowana jest tylko gotówką.

 

VIII. W ramach wpisowego uczestnicy RUNdy Kampinos otrzymują

W pakiecie startowym:

 1. Numer startowy
 2. Gadżet z logo biegu
 3. Upominki od sponsorów

W miasteczku biegowym :

 1. Punkt nawadniania z przekąskami

Na mecie:

 1. Pamiątkowy medal
 2. Poczęstunek regeneracyjny na mecie /owoce, woda, izotonik/
 3. Ubezpieczenie NNW w podstawowym zakresie.
 4. Ewentualne upominki od sponsorów.
 5. Worek na odzież (w depozycie)

 

IX . Zwrot wpisowego

 1. Do dnia 15 marca 2023 75% wpisowego,
  2. Do dnia 30 marca 2023 50% wpisowego,
  3. Po 30 marca 2023 wpisowe nie podlega zwrotowi,
  4. Przepisanie pakietu na innego zawodnika –bezpłatnie. Po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem ( mail: bealive@bealive.pl).

X. Postanowienie końcowe

 1. Organizator zapewnia dostęp do sanitariatów na terenie Parku Rozrywki Julinek.
  2. Organizator zapewnia miejsce parkingowe na terenie Parku Rozrywki Julinek.
  3. Organizator zapewnia miejsca do przebrania się i depozyt.
  4. Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.
  5. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu.
  7. Zapisując się do udziału w imprezie Uczestnik akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie jego wizerunku na rzecz promocji wydarzeń przygotowywanych przez Organizatora.
  8. Podczas imprezy obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.
  9. Organizator ostrzega o możliwości niedopuszczenia do startu zawodnika pod wpływem ww. środków.
  10. Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna
  11. Wszystkich uczestników startujących w imprezie RUNda Kampinos obowiązuje niniejszy regulamin.
  12. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
  13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w Biurze Zawodów.
  14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w oświadczeniach woli i deklaracjach przekazywanych przez uczestnika / dotyczy m.in przekazywanych danych osobowych uczestnika, deklaracji odnośnie stanu zdrowia, itp).